Witamy na marka.com.pl

Jeste¶my sklepem internetowym oferuj±cym najwy¿szej jako¶ci sprzêt RTV i akcesoria do TV (uchwyty LED TV, kable hdmi, uchwyty do telewizora, do tabletów, telefonu GSM / PDA). W swoim asortymencie posiadamy równiez Bagażniki samochodowe, uchwyty rowerowe oraz boxy dachowe. Zapraszamy do zakupów.

Je¿eli nie posiadasz jeszcze u nas konta zapraszamy do rejestracji


Rejestruj

Posiadasz ju¿ konto w naszym serwisie?
Zaloguj siê:


Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj

uchwyty LCDUchwyty do telewizorów i projektorów

Wyszukaj odpowiedni uchwyt do swojego telewizora:

50"
Wielkość telewizora
Rodzaj uchwytu
Sposob regulacji uchwytu
Uchwyty do LCD

 
uchwyty do plazmy

infolinia: 0 801 000 232
telefon: (22) 532 69 49
e-mail:

Jeste¶my do Pañstwa dyspozycji:
pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00


TOP 10 kupowanych RTV i TV

Polecane strony

Polityka prywatno�ci

Jesteś tu: »

 1. POSTANOWIENIA OGóLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Sklepu Internetowego jest MARKA.COM.PL z siedzib Warszawa przy ul. Grczewska 129 , 01-109 Warszawa. NIP 5272693209, REGON 146665539 - zwany dalej „Administratorem” i bdcy jednoczenie Usugodawc Sklepu Internetowego i Sprzedawc.
  2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporzdzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporzdzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usugobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjtków:
   1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatnoci danych osobowych niezbdnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwoci zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowizana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
   2. obowizki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikajcym z powszechnie obowizujcych przepisów prawa nakadajcych na Administratora obowizek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksig podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowizków.
  4. Administrator dokada szczególnej starannoci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczególnoci jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane s:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem;
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s przetwarzane;
   4. przechowywane w postaci umożliwiajcej identyfikacj osób, których dotycz, nie dużej niż jest to niezbdne do osignicia celu przetwarzania
   5. przetwarzane w sposób zapewniajcy odpowiednie bezpieczestwo danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich rodków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Uwzgldniajc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnoci osób fizycznych o różnym prawdopodobiestwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywao si zgodnie z niniejszym rozporzdzeniem i aby móc to wykaza. rodki te s w razie potrzeby poddawane przegldom i uaktualniane. Administrator stosuje rodki techniczne zapobiegajce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyanych drog elektroniczn.
  6. Wszelkie sowa, wyrażenia i akronimy wystpujce w niniejszej polityce prywatnoci i rozpoczynajce si duż liter (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usuga Elektroniczna) należy rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Sklepu Internetowego dostpnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - speniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. osoba, której dane dotycz wyrazia zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wikszej liczbie okrelonych celów;
   2. przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stron jest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia dziaa na żdanie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy;
   3. przetwarzanie jest niezbdne do wypenienia obowizku prawnego ciżcego na Administratorze; lub
   4. przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyjtkiem sytuacji, w których nadrzdny charakter wobec tych interesów maj interesy lub podstawowe prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz, wymagajce ochrony danych osobowych, w szczególnoci gdy osoba, której dane dotycz, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatnoci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usugobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora s wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatnoci - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dziaa podejmowanych przez danego Usugobiorc lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykadowo jeżeli Klient decyduje si na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyki kurierskiej, to jego dane osobowe bd przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie bd już udostpniane przewonikowi realizujcemu przesyki na zlecenie Administratora.
  2. Administrator może przetwarza dane osobowe w Sklepie Internetowym w nastpujcych celach, na nastpujcych podstawach, w okresach oraz w nastpujcym zakresie:

   Cel przetwarzania danych

   Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

   Zakres przetwarzanych danych

   Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej lub podjcie dziaa na żdanie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem w/w umów

   Artyku 6 ust. 1 lit. b) Rozporzdzenia RODO (wykonanie umowy)

   Dane s przechowywane przez okres niezbdny do wykonania, rozwizania lub wyganicia w inny sposób zawartej umowy.

   Zakres maksymalny: imi i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dziaalnoci/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usugobiorców lub Klientów nie bdcych konsumentami Administrator może przetwarza dodatkowo nazw firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usugobiorcy lub Klienta.

   Podany zakres jest maksymalny - w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

   Marketing bezporedni

   Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dużej jednak niż przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytuu prowadzonej przez Administratora dziaalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelaj przepisy prawa, w szczególnoci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Administrator nie może przetwarza danych w celu marketingu bezporedniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, której dane dotycz.

   Adres poczty elektronicznej

   Marketing

   Artyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO (zgoda)

   Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Imi, adres poczty elektronicznej, telefon

   Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

   Artyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO

   Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Adres poczty elektronicznej

   Prowadzenie ksig rachunkowych

   Artyku 6 ust. 1 lit. c) Rozporzdzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowoci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

   Dane s przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazujcymi Administratorowi przechowywanie ksig rachunkowych (5 lat, liczc od pocztku roku nastpujcego po roku obrotowym, którego dane dotycz).

   Imi i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dziaalnoci/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usugobiorcy lub Klienta

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze jakie może podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora

   Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO

   Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dużej jednak niż przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytuu prowadzonej przez Administratora dziaalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelaj przepisy prawa, w szczególnoci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Imi i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dziaalnoci/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usugobiorców lub Klientów nie bdcych konsumentami Administrator może przetwarza dodatkowo nazw firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usugobiorcy lub Klienta.

 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dla prawidowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usug podmiotów zewntrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsugujcy patnoci). Administrator korzysta wycznie z usug takich podmiotów przetwarzajcych, którzy zapewniaj wystarczajce gwarancje wdrożenia odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie speniao wymogi Rozporzdzenia RODO i chronio prawa osób, których dane dotycz.
  2. Dane osobowe Usugobiorców i Klientów Sklepu Internetowego nie s przekazywane do krajów 3-cich poza obszar EOG. Przekazanie danych przez Administratora nie nastpuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatnoci odbiorców lub kategorii odbiorców - Administrator przekazuje dane wycznie wtedy, gdy jest to niezbdne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbdnym do jego zrealizowania.
  3. Dane osobowe Usugobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mog by przekazywane nastpujcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. przewonicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyk pocztow lub przesyk kuriersk, Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewonikowi, spedytorowi lub porednikowi realizujcemu przesyki na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   2. podmioty obsugujce patnoci elektroniczne lub kart patnicz - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu patnoci elektronicznych lub kart patnicz Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsugujcemu powyższe patnoci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do obsugi patnoci realizowanej przez Klienta.
   3. podmioty kredytujce / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu patnoci w systemie ratalnym lub patnoci leasingowej Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsugujcemu powyższe patnoci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do obsugi patnoci realizowanej przez Klienta.
   4. dostawcy systemu ankiet opiniujcych - w przypadku Klienta, który zgodzi si na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczajcemu system ankiet opiniujcych zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomoc systemu ankiet opiniujcych.
   5. dostawcy usug zaopatrujcy Administratora w rozwizania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiajce Administratorowi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i wiadczonych za jego porednictwem Usug Elektronicznych (w szczególnoci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarzdzania firm i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dziaajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatnoci.
   6. dostawcy usug ksigowych, prawnych i doradczych zapewniajcy Administratorowi wsparcie ksigowe, prawne lub doradcze (w szczególnoci biuro ksigowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dziaajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatnoci.
 5. PRAWA OSOBY, KTóREJ DANE DOTYCZ

  1. Prawo dostpu, sprostowania, ograniczenia, usunicia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz, ma prawo żdania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegóowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane s w art. 15-21 Rozporzdzenia RODO.
  2. Prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane s przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporzdzenia RODO), to ma ona prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane s przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okrelonym w przepisach Rozporzdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególnoci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie sprzeciw - z przyczyn zwizanych z jej szczególn sytuacj - wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarza tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec interesów, praw i wolnoci osoby, której dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezporedniego - jeżeli dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezporedniego, osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwizane z takim marketingiem bezporednim.
  6. W celu realizacji uprawnie, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatnoci można kontaktowa si z Administratorem poprzez przesanie stosownej wiadomoci pisemnie lub poczt elektroniczn na adres Administratora wskazany na wstpie polityki prywatnoci lub korzystajc z formularza kontaktowego dostpnego na stronie Sklepu Internetowego.
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajcej stron Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamici smartfona - w zależnoci z jakiego urzdzenia korzysta odwiedzajcy nasz Sklep Internetowy). Szczegóowe informacje dot. plików Cookies, a także histori ich powstania można znale m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajcych ze strony Sklepu Internetowego w nastpujcych celach:
   1. identyfikacji Usugobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że s zalogowani;
   2. zapamitywania Produktów dodanych do koszyka w celu zożenia Zamówienia;
   3. zapamitywania danych z wypenianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   4. dostosowywania zawartoci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usugobiorcy (np. dotyczcych kolorów, rozmiaru czcionki, ukadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  3. Standardowo wikszo przegldarek internetowych dostpnych na rynku domylnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwo okrelenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc ustawie wasnej przegldarki internetowej. Oznacza to, że można np. czciowo ograniczy (np. czasowo) lub cakowicie wyczy możliwo zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mie wpyw na niektóre funkcjonalnoci Sklepu Internetowego (przykadowo niemożliwym może okaza si przejcie cieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamitywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków skadania Zamówienia).
  4. Ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może by również wyrażona poprzez ustawienia przegldarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmieni ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegóowe informacje na temat zmiany ustawie dotyczcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegldarkach internetowych dostpne s w dziale pomocy przegldarki internetowej oraz na poniższych stronach:
   1. w przegldarce Chrome
   2. w przegldarce Firefox
   3. w przegldarce Internet Explorer
   4. w przegldarce Opera
   5. w przegldarce Safari
   6. w przegldarce Microsoft Edge
  6. Administrator może korzysta w Sklepie Internetowym z usug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usugi te pomagaj Administratorowi analizowa ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powyższych usug w sposób zanonimizowany (s to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiaj identyfikacj osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikujcych (danych osobowych) osoby odwiedzajce stron Sklepu Internetowego. Administrator korzystajc z powyższych usug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak róda i medium pozyskania odwiedzajcych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urzdze i przegldarek z których odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, pe) i zainteresowania.
  7. Możliwe jest zablokowanie w atwy sposób przez dan osob udostpniania Google Analytics informacji o jej aktywnoci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalowa dodatek do przegldarki udostpniany przez firm Google Inc. dostpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 7. POSTANOWIENIA KOCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawiera odnoniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejciu na inne strony, zapozna si z polityk prywatnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
wypożyczalnia boxów dachowych Uchwyty samochodowe do rowerów Boxy dachowe do przewozu ladunku Tunery cyfrowe DVB-T Smart TV Android Wieszaki TV Uchwyty do tabletów Uchwyty do telefonów GSM
polecamy uchwyty RTV

LC-M 50-1100 listwa maskujca czarna
LC-M 50-1100 listwa maskujca czarna
Materia aluminium
cena 51.00 ,-
LC-M 50-1100 listwa maskujca czarna
Uchwyt Vivanco WT4035 33389
Uchwyt Vivanco WT4035 33389
Przektna ekranu 32" - 40"
cena 113.00 ,-
Uchwyt Vivanco WT4035 33389
Uchwyt Vogels EFW8305
Uchwyt Vogels EFW8305
Przektna ekranu 40" - 80"
cena 324.00 ,-
Uchwyt Vogels EFW8305
Uchwyt LC-U3S 63C
Uchwyt LC-U3S 63C
Przektna ekranu 37" - 70"
cena: 114.00 85.00 ,-
Uchwyt LC-U3S 63C
Uchwyt do projektora LC-P2 170
Uchwyt do projektora LC-P2 170
Rodzaj sufitowy z pen regulacj
cena 95.00 ,-
Uchwyt do projektora LC-P2 170
nowo¶ci uchwyty TV

LC-SOUNDBAR111- regulowany uchwyt na soundbar do TV
LC-SOUNDBAR111- regulowany uchwyt na soundbar do TV
Maksymalne obcienie [kg] 10
cena 100.00 zł
LC-SOUNDBAR111- regulowany uchwyt na soundbar do TV
LC-UP 43-65
LC-UP 43-65
Maksymalne obcienie [kg] 20
cena 150.00 zł
LC-UP 43-65
Pendrive 16GB
Pendrive 16GB
Pami flash USB 2.0
cena 12.20 zł
Pendrive 16GB
Mini klimatyzator 8W przenony
Mini klimatyzator 8W przenony
Pojemno 450 ml
cena 95.00 zł
Mini klimatyzator 8W przenony